REKLAMAČNÝ PORIADOK

INTERNETOVÉHO OBCHODU IMPSHOP.SK

platný od 19. septembra 2016

 

 

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúcim je IMP Services, s.r.o. so sídlom na adrese Na Šefranici 1251/19, 010 01 Žilina, IČO: 46 594 035, DIČ: 20 23 46 59 39, DIČ: SK 20 23 46 59 39, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 563 88/L (ďalej len „predávajúci“).

2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje alebo objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

3. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, sídliaci na adrese Predmestská 71, 010 01 Žilina, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041/763 21 30; 39, fax. č. 041/763 21 39.

 

II.

ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba na všetok tovar predávaný predávajúcim je spravidla 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

2. Ak je záručná doba na tovar dlhšia ako 24 mesiacov, záručné podmienky sa riadna výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

 

III.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Reklamačný poriadok (ďalej len „RP“) sa vzťahuje na všetky vady tovaru, ktorý dodal predávajúci kupujúcemu v čase prevzatia tovaru a v záručnej dobe podľa Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).

2. Pre uplatnenie reklamácie musí kupujúci predložiť predávajúcemu záručný list alebo faktúru, ak slúži ako záručný list.

3.  Ak zákazník zistí vady tovaru, musí o tom informovať predávajúceho.

4.Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na vady spôsobené nadmerným alebo nevhodným užívaním tovaru, úmyselným poškodením tovaru, neodbornou manipuláciou alebo na vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy podľa VOP.

5. Za vadu tovaru sa nepovažuje farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov.

6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

7. Kupujúci musí reklamáciu uplatniť priamo u predávajúceho a to tak, že doručí reklamovaný tovar predávajúcemu spolu s reklamačným formulárom, ktorý si môže kupujúci stiahnuť na internetovej stránke predávajúceho a so záručným listom alebo faktúrou, ak slúži ako záručný list.

8. Predávajúci po uplatnení reklamácie kupujúcim bezodkladne informuje kupujúceho o začatí vybavovania reklamácie.

9. Kupujúci má právo v prípade uznania reklamácie na opravu tovaru, výmenu tovaru za nový kus, vrátenie kúpnej ceny a odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na poskytnutie primeranej zľavy na tovar.

10. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, inak nárok na uplatnenie reklamácie zaniká, aj keď sa vada vyskytla v záručnej dobe.

11. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté počas doručenia tovaru kupujúcemu.

12. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu spôsob vybavenie reklamácie bezodkladne, najneskôr však do troch dní od jej uplatnenia.

13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30-tich dní od prevzatia reklamácie.

14. Ak je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ a reklamácia bola uplatnená do 12 mesiacov od začiatku plynutia záručnej doby, predávajúci smie reklamáciu zamietnuť iba na základe odborného posudku.

15. Ak sa reklamácia nevybavuje podľa článku III. bodu 14. tohto RP, predávajúci smie reklamáciu zamietnuť aj bez odborného posudku, musí však kupujúceho informovať, kde si môže nechať vypracovať vlastný odborný posudok na reklamovaný tovar.

16. Ak predávajúci reklamáciu zamietol podľa článku III. bodu 15. tohto RP a kupujúci si nechá vypracovať odborný posudok, z ktorého bude vyplývať nárok kupujúceho na reklamáciu, predávajúci je povinný reklamáciu uznať alebo si dať vypracovať vlastný odborný posudok.

17. Ustanovenia článku III. bodov 14., 15. a 16. sa nepoužijú v prípade vybavovania reklamácie podľa článku II. bodu 2.

 

IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia článku III. sa nepoužijú, pokiaľ sa kupujúci rozhodne uplatniť záruku priamo u výrobcu. V takom prípade kupujúci za účelom reklamácie kontaktuje najbližšie servisné stredisko výrobcu podľa záručného listu a záručný servis sa bude riadiť reklamačným poriadkom výrobcu.

2. Práva a povinnosti zmluvných týmto RP a VOP výslovne neupravené sa v prípade kupujúceho – nepodnikateľa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov a v prípade kupujúceho – podnikateľa príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tento RP bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto RP a že s ním súhlasí.

 

 

V Žiline, dňa 19. septembra 2016

 Marian Prudovič, konateľ

 

 

 

 

 

 

Reklamačný list - .doc na stiahnutie

Reklamačný list - .pdf na stiahnutie

 

 

Reklamačný poriadok - na stiahnutie

Reklamačný poriadok - na stiahnutie (platný do 19. 9. 2016)